Domy pomocy społecznej – jakie dokumenty

Domy pomocy społecznej – jakie dokumenty

Domy pomocy społecznej – jakie dokumenty są wymagane do przyjęcia? Dom Pomocy Społecznej, czyli DPS, jest placówką, która zapewnia całodobową opiekę, wyżywienie, ale także pomaga we wszystkich czynnościach, które sprawiają trudności konkretnej osobie. Są to głównie osoby starsze, chore lub niepełnosprawne. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. DPS oferuje im również możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej i kursach rehabilitacyjnych mających na celu poprawę ich zdrowia. Domy opieki to czasem jedyne rozwiązanie, aby zapewnić profesjonalną opiekę naszym bliskim.

Kto może zamieszkać w domu opieki?

Jest to specjalny ośrodek prowadzony przez samorząd, społeczność lub organizację pozarządową. Osoby, które wymagają stałej opieki medycznej, mogą zostać przyjęte do domu opieki. Osoby te mogą być starszymi dorosłymi z chorobami (demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, nietrzymanie wzroku i stolca). Przyjmowani są również pacjenci, którzy nie są w stanie samodzielnie się poruszać.

Jak działają domy opieki?

Dom Pomocy Społecznej http://wiejskieklimaty.net gwarantuje mieszkającym w nim pacjentom całodobową opiekę. Niejednokrotnie umieszczenie starszego członka rodziny w domu pomocy społecznej jest koniecznością, na co decydują jego bliscy, którzy nie są w stanie zapewnić mu opieki. Domy starców to także miejsca dla osób samotnych. Ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską i pomaga w wykonywaniu najprostszych czynności, z którymi osoby starsze, chore czy niepełnosprawne nie są w stanie sobie poradzić.

Jak znaleźć miejsce w domu opieki?

Domy pomocy społecznej – jakie dokumenty
Domy pomocy społecznej – jakie dokumenty

Wstępnie należy złożyć wniosek do właściwego ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby przeznaczonej do przesiedlenia. Wnioski mogą składać osoby zainteresowane, członkowie rodzin, powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub przedstawiciele prawni.

Po przesłaniu wniosku pracownik socjalny ośrodka przeprowadzi wywiad środowiskowy. Jej zadaniem jest sprawdzanie sytuacji osób ubiegających się o miejsca w domach pomocy społecznej. Weźmie więc pod uwagę Twoje dochody, sytuację rodzinną i osobistą. Istotne jest również zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, dzięki której ośrodek wystawi skierowanie do domu pomocy społecznej. Skompletowana dokumentacja wraz z decyzją Ośrodka przekazywana jest następnie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które następnie wydaje decyzję o przyznaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

Pracownik socjalny udzieli nam wszystkich niezbędnych informacji, a do jego zadania należeć będzie również skompletowanie wszystkich dokumentów.
Więc czego potrzebujemy, aby przyznać sloty DPS?

 • Orzeczenia emerytalno-rentowe lub przyznanie świadczeń stałych
 • Zaświadczenie lekarskie o potrzebie całodobowej opieki nad osobami ubiegającymi się o przyjęcie do domu pomocy społecznej
 • Wywiad okolicznościowy w miejscu zamieszkania klienta i potwierdzenie, że nie ma możliwości zapewnienia opieki przez najbliższą rodzinę lub społeczność
 • Zaświadczenie od lekarza psychiatry o zdolności do podejmowania decyzji
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • Oświadczenie majątkowe
 • Aktualne wyniki badań lekarskich
 • Opinia psychologa
 • Opinia ośrodka pomocy społecznej zawierająca stan zdrowia osoby, która chce zostać przyjęta do domu pomocy społecznej
 • Oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o zakwaterowanie w domu pomocy społecznej oraz o dochodach rodziny zobowiązanej do opłacenia zakwaterowania
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Osoba ubiegająca się o miejsce w domu pomocy społecznej lub opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na potrącanie kosztów zakwaterowania ze świadczeń przez właściwy organ rentowo-rentowy lub OPS

Gdy wszystkie dokumenty będą gotowe, kierownik ośrodka pomocy społecznej wyda decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i określi koszt zakwaterowania. Co ważne, koszty zakwaterowania są ograniczone do średniego kosztu utrzymania w danym roku. Pacjent płaci za pobyt w ośrodku do 70% swoich dochodów, biorąc pod uwagę tylko koszty utrzymania. Pozostałe koszty ponosi OPS.

Co dają domy opieki?

Domy pomocy społecznej zapewniają pomoc w zakresie zakwaterowania, pełnego wyżywienia, codziennych czynności, obuwia, środków czystości i odzieży. Ponadto pracownicy tej placówki pomagają pacjentom w sprawach osobistych, jak również w codziennej opiece. Ośrodek stwarza również mieszkańcom możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i rehabilitacyjnych.

Jeśli chcemy w takim miejscu zamieszkać naszych bliskich, powinniśmy w pierwszej kolejności udać się do miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Niestety miejsca w domach pomocy społecznej są bardzo trudne do znalezienia, a czas oczekiwania to co najmniej kilka miesięcy. Oczywiście lokalizacja domu pomocy społecznej najlepiej jak najbliżej naszego miejsca zamieszkania, jednak czasem oferowane są miejsca w bardziej oddalonych ośrodkach.